En sık kullanılan 500 Almanca Kelime

1. der / die / das (belirtili zamir) İngilizce the; (işaret zamiri)  bu, şu; (ilgi zamiri) ki
2. und (bağlaç) ve
3. sein (fiil) olmak; (Perfekt zamanda yardımcı fiil)
4. in (edat) içinde, içine [ayrıca: im -ın içinde]

5. ein (belgisiz zamir) bir, biri; (zamir) bir
6. zu (edat) -e, -a; (zarf) çok
7. haben (fiil) sahip olmak; (Perfekt zamanda yardımcı fiil)
8. ich (kişi zamiri) ben
9. werden (fiil) olmak; (Futur zamanda yardımcı fiil); (Edilgen çatıda yardımcı fiil)
10. sie (kişi zamiri) o, onuonlar, onları; Sie (kişi zamirisiz (resmi)
11. von (edat) -den, -dan
12. nicht (zarf) değil, yok
13. mit (edat) ile
14. es (kişi zamiri) o
15. sich (dönüşlü zamir) -kendi
16. auch (zarf) ayrıca, -da
17. auf (edat) üzerinde, üzerine, -de
18. für (edat) için
19. an (edat) -de, üstünde, üstüne [ayrıca: am -ın üzerinde, -de]

20. er (kişi zamiri) o
21. so (zarf) öyle, bu şekilde; bu nedenle, bu yolla; bu gibi; çok, o kadar
22. dass (bağlaç) -ki; diye, için
23. können (fiil) -e bilmek, yapabilmek
24. dies- (belirteç / zamir) bu, şu
25. als (bağlaç) olarak, iken; (zarf) -den, -dan
26. ihr (kişi zamiri) siz (çoğul, samimi), onun (tekil sie dativ form); (iyelik zamiri) onun, onların (tekil ve çoğul sie iyelik formu); Ihr (kişi zamiri) sizin (resmi Sie iyelik formu)
27. ja (zarf) evet; elbette, kesinlikle
28. wie (zarf) nasıl; gibi, kadar
29. bei (edat) tarafından, ile, -de
30. oder (bağlaç) veya
31. wir (kişi zamiri) biz
32. aber (bağlaç) fakat; (pekiştireç)
33. dann (zarf) ondan sonra, o halde
34. man (zarf) bir, biri, sen
35. da (zarf) orada, oraya; (bağlaç) çünkü
36. sein (iyelik zamiri) onun (er, es iyelik formu)
37. noch (zarf) hâlâ, henüz, daha
38. nach (edat) sonra; -e doğru; -e (yer), göre; -geçe (saat)
39. was (zarf) ne
40. also (zarf) bu nedenle, bundan dolayı, gördün mü, nihayet!
41. aus (edat) -den; dışarı, dışında
42. all (zamir) tüm, bütün, hep
43. wenn (bağlaç) eğer, iken
44. nur (zarf) sadece, yanlızca
45. müssen (fiil) zorunda olmak, -meli/-malı
46. sagen (fiil) söylemek
47. um (edat) çevresinde, etrafında, -de [ayrıca: um … zu -mek için]

48. über (edat) üzerinde, üstünde, aşkın, aşırı, hakkında
49. machen (fiil) yapmak, etmek
50. kein (zamir) hayır, değil; hiç, hiçbir
51. Jahr das, -e (isim) yıl
52. du (zamir) sen
53. mein (iyelik zamiri) benim (ich 
iyelik formu)
54. schon (zarf) zaten, çoktan, önceden, bile; (pekiştireç)
55. vor (edat) önce, önünde, evvelce, -kala (saat)

56. durch (edat) arasından, içinden; sayesinde
57. geben (fiil) vermek
58. mehr (zarf) daha, daha çok, daha fazla
59. andere, anderer, anderes (sıfat / zarf) diğer
60. viel (sıfat / zarf) çok, bir çok, bir hayli
61. kommen (fiil) gelmek
62. jetzt (zarf) şimdi
63. sollen (fiil) -meli/-malı, yapmalı
64. mir (kişi zamiri) bana (ich Dativ formu)
65. wollen (fiil) istemek
66. ganz (sıfat) bütün, tam; (zarf) oldukça
67. mich (kişi zamiri) beni (ich Akkusativ formu)
68. immer (zarf) daima, her zaman
69. gehen (fiil) gitmek
70. sehr (zarf) çok
71. hier (zarf) burada, buraya; işte
72. doch (zarf) fakat, oysa, halbuki; (pekiştireç)
73. bis (edat / bağlaç) -e kadar, değin
74. groß (sıfat) büyük, geniş, iri
75. wieder (zarf) tekrar

76. Mal das, -e (isim) vakit, süremal (bağlaç) defa, kere, kez [matematik]; bir kez, sadece
77. zwei (sayı) iki
78. gut (sıfat) iyi
79. wissen (fiil) bilmek
80. neu (sıfat) yeni
81. sehen (fiil) görmek, bakmak
82. lassen (fiil) izin vermek; yaptırmak, ettirmek
83. uns (kişi zamiri) biz (wir Akkusativ form)
84. weil (bağlaç) çünkü
85. unter (edat) altına, altında
86. denn (bağlaç) çünkü (ortaç) (soruları tereddütsüzleştirmek için kullanılır)
87. stehen (fiil) ayağa kalkmak
88. jed- (zarf) her, her bir
89. Beispiel, das, -e (isim) örnek
90. Zeit, die (isim) zaman
91. erste, erster, erstes (sıfat) ilk, birinci
92. ihm (kişi zamiri) ona (er, es Dativ formu)
93. ihn (kişi zamiri) onu (er Akkusativ formu)
94. wo (zarf) nerede
95. lang (sıfat) uzunlange (zarf) uzun (zaman)

96. eigentlich (zarf) aslında, gerçekte; (sıfat) gerçek, asıl, aktüel 
97. damit (zarf) onunla; için; (bağlaç) ki, diye, onun için
98. selbst, selber (zamir) -kendi; (zarf) bile, hatta, üstelik
99. unser (iyelik zamiri) bizim (wir iyelik zamiri)
100. oben (zarf) yukarı, üzerine, yukarıda, üstünde

101. drei (sayı) üç
102. wenig (sıfat) az; (zamir) az
103. Frau, die, -en (isim) kadın, eş, bayan
104. Mensch, der, -en (isim) insan, kişi
105. deutsch (sıfat) AlmanDeutsch das (isim) Almanca
106. Kind, das, -er (isim) çocuk
107. etwas (zamir) bir şey
108. Tag, der, -e (isim) gün
109. nun (zarf) şimdi
110. finden (fiil) bulmak
111. nichts (zamir) hiçbir şey
112. bleiben (fiil) kalmak
113. sondern (bağlaç) aksine, bilakis
114. klein (sıfat) küçük
115. zwischen (edat) arasında, arasına
116. alt (sıfat) yaşlı
117. gegen (edat) karşı, -e doğru, sularında
118. liegen (fiil) yalan söylemek
119. ohne (edat) -sız, olmadan [ayrıca: ohne … zu bir şeyi yapmadan]

120. nein (zarf) hayır
121. heute (zarf) bugün
122. weit (sıfat) geniş, uzak
123. heißen (fiil) adı olmak
124. denken (fiil) düşünmek
125. eben (zarf) demin, az önce; şimdi
126. erst (zarf) ilk, ilk kezsadece şimdi
127. natürlich (sıfat / zarf) elbette, tabii
128. ob (bağlaç) olup olmadığını
129. hoch (sıfat) yüksek
130. beide (zamir) ikisi de
131. Mann, der, -(ä)-er (isim) adam
132. einfach (sıfat) basit, kolay; (zarf) kolayca
133. vielleicht (zarf) belki, muhtemelenolabilir
134. dort (zarf) orada, oraya
135. dabei (zarf) yanında, amma, fakat
136. einmal (zarf) bir kez, bir zamanlar
137. ihnen (kişi zamiri) onlara (çoğul sie Dativ formu); Ihnen (kişi zamiri) size (Sie Dativ formu)
138. welch- (zarf) hangi, hangisi
139. nehmen (fill) almak
140. tun (fill) yapmak
141. seit (edat) -den beri (zaman)
142. dürfen (fiil) izinli olmak
143. glauben (fill) inanmak
144. halten (fiil) durdurmak
145. nennen (fiil) isimlendirmek, ad koymak
146. Land, das, -(ä) er (isim) kara, ülke, toprak
147. letzt- (sıfat) son
148. gleich (sıfat / zarf) aynı; eşit, benzer
149. solch- (zamir) öyle, böyle, şöyle
150. dazu (zarf) onun için, bundan başka, üstelik
151. mögen (fiil) istemek, sevmek, dilemek
152. Frage, die, -en (isim) soru
153. gar (zarf) gerçekten
154. zeigen (fiil) göstermek
155. führen (fiil) yol göstermek, önderlik etmek
156. möglich (sıfat) mümkün, olanaklı
157. sprechen (fiil) konuşmak
158. während (edat) esnasında, sırasında; (bağlaç) iken, oysa ki
159. Haus, das, -(äu)-er (isim) ev
160. Fall, der, -(ä)-e, düşüş, düşme, sonbahar; olay
161. eigen (sıfat) kendi, özel, ayrı, kendine ait
162. bringen (fiil) getirmek, götürmek
163. Leute, die (çoğul isim) insanlar, halk
164. schön (sıfat) güzel, iyi, hoş

165. einige (zarf) biraz, bazı
166. bereits (zarf) zaten, önceden, çoktan
167. Arbeit, die (isimiş, çalışma, görev
168. leben (fiil) yaşamak, hayatta olmak
169. fahren (fiil) sürmek, taşıtla gitmek
170. meinen (fiil) düşünmek, zannetmek
171. spät (sıfat) geç
172. etwa (sıfat) aşağı yukarı, yaklaşık olarak; belki
173. wer (soru zamiri) kim, her kim
174. Prozent, das, -e (isim) yüzde
175. fragen (fiil) sormak
176. gerade (zarf) tam, tam şimdi; (sıfat) düz, dik
177. wichtig (sıfat) önemli
178. zwar (zarf) gerçi, yani
179. Hand, die -(ä)-e, el
180. wirklich (sıfat / zarf) gerçek, gerçekten
181. kennen (fiil) tanımak, bilmek
182. weitere(-r/-s) (sıfat) ilave, daha geniş, daha uzak
183. genau (sıfat) kesin, tam olarak
184. jung (sıfat) genç
185. gelten (fiil) geçerli olmak
186. Stadt, die -(ä)-e (isim) şehir
187. Herr, der, -en (isim) bay, beyefendi
188. Teil, der/das, -e (isim) bölüm, parça
189. Problem, das, -e (isim) problem, sorun
190. Welt, die, -en (isim) dünya
191. jedoch (zarf) fakat, ancak, bununla birlikte
192. stellen (fiil) koymak, yerleştirmek (dikey konumda)
193. darauf (zarf) bunun üzerine
194. bisschen, bissel (zarf) biraz
195. vier (sayı) dört
196. nie (zarf) asla, hiçbir zaman
197. spielen (fiil) oynamak
198. denen (ilgi zamiri) ki onlara (çoğul die Dativ formu)
199. Recht, das, -e (isim) hak, hukukrecht (sıfat) iyi, şöyle böyle; doğrusu
200. arbeiten (fiil) çalışmak

201. brauchen (fiil) ihtiyacı olmak
202. folgen (fiil) uymak, takip etmek, izlemek
203. lernen (fiil) öğrenmek
204. Ende, das, -n (isim) son
205. kurz (sıfat) kısa
206. Million, die, -en (isim) milyon
207. stark (sıfat) güçlü
208. Schule, die, -n (isim) okul
209. Woche, die, -n (isim) hafta
210. bestehen (fiil) to mevcut olmak, devam etmek, sınavı geçmek
211. richtig (sıfat) doğru, gerçek
212. dich (kişi zamiri) seni [du Akkusativ formu]

213. dafür (zarf) bunun için
214. sowie (bağlaç) hem de, yanı sıra, ayrıca
215. oft (zarf) sık sık
216. Vater, der, -(ä) baba
217. Seite, die, -n yan, taraf, yön; sayfa
218. verschieden (sıfat) farklı, değişik
219. halt (zarf) sadece, basitçe, öylesine
220. Leben, das (isim) hayat, yaşam
221. allerdings (zarf) gerçi, aslında, elbette
222. verstehen (fiil) anlamak
223. fast (zarf) neredeyse, hemen hemen
224. wohl (zarf) iyi;hoş (bağlaç) gerçi, ise de
225. dein (sıfat / zarf) senin [du iyelik formu]

226. bestimmt (sıfat) belli, özel, kesin
227. Mutter, die, -(ü) anne
228. setzen (fiil) koymak, yerleştirmek
229. überhaupt (zarf) genel olarak, aslında, bunun dışında
230. Grund, der, -(ü)-e (isim) neden, sebep; yer, dip
231. besser (sıfat) daha iyi
232. dir (kişi zamiri) sana (du Dativ formu)
233. schnell (sıfat) hızlı
234. bekommen (fiil) almak
235. gern(e) (zarf) memnuniyetle
236. Auge, das, -n (isim) göz
237. sicher (sıfat) emin, sağlam, kesin, tehlikesiz
238. davon (zarf) ondan, hakkında, bu nedenle
239. beginnen (fiil) başlamak
240. erzählen (fiil) anlatmak
241. versuchen (fiil) denemek, tecrübe etmek
242. besonders (adv.) özellikle, özel olarak
243. Wort, das, -e/-(ö)-er kelime
244. neben (edat) yanında, tarafında
245. schreiben (fiil) yazmak
246. warum (zarf) neden, niçin
247. nächst- (sıfat) sonraki
248. laufen (fiil) koşmak
249. Geld, das (isim) para
250. erklären (fiil) açıklamak
251. Sache, die, -n (isim) şey
252. Art, die, -en (isim) tür, çeşit, nitelik
253. politisch (sıfat) politik, siyasi
254. entsprechen (fiil) uymak, karşılamak
255. klar (sıfat) temiz, açık
256. schwer (sıfat) zor, ağır
257. Bereich, der, -e (isim) alan, saha, çevre
258. allein(e) (zarf / sıfat) yalnızca, yalnız
259. kaum (zarf) zar zor, pek az, hemen hemen değil
260. Weg, der, -e (isim) yol
261. sitzen (fiil) oturmak
262. Stunde, die, -n (isim) saat
263. einzeln (sıfat) tek başına, bireysel
264. deshalb (zarf) bu nedenle, bunun için
265. deren (ilgi zamiri) ki onun (çoğul die Genetiv formu)
266. ziehen (fiil) çekmek, taşımak, hareket ettirmek
267. na (zarf) iyi, Eh!, Şimdi!, Haydi!
268. beziehungsweise (bzw.) (bağlaç) sırasıyla
269. sogar (zarf) hatta, bile
270. Name, der, -n (isim) ad, isim
271. damals (zarf) o vakit, o sırada
272. fünf (sayı) beş
273. Geschichte, die, -n (isim) tarih, geçmiş, hikâye
274. wegen (edat) -dan dolayı, yüzünden
275. Gesellschaft, die, -en (isim) toplum, ortaklık
276. scheinen (fiil) görünmek, ışık vermek
277. darüber (zarf) üzerine, hakkında
278. fallen (fiil) düşmek
279. Kopf, der, -(ö)-e (isim) baş
280. gehören (fiil) ait olmak
281. entstehen (fiil) meydana gelmek, oluşmak, ortaya çıkmak
282. bekannt (sıfat) tanınmış, bilinen, ünlü
283. erhalten (fiil) almak, teslim almak
284. Paar, das, -e (isim) çiftpaar (zamir) birkaç, çift
285. leicht (sıfat) hafif, kolay, rahat, önemsiz
286. Möglichkeit, die, -en (isim) imkân
287. treffen (fiil) rastlamak, buluşmak
288. hinter (edat) arkasında, ötesinde
289. sonst (fiil) aksi takdirde
290. daran (zarf) onda, bunda, şunda
291. Unternehmen, das, – (isim) kuruluş, şirket
292. weiter (zarf) bundan başka, ayrıca, daha

293. suchen (fiil) aramak, araştırmak
294. Bild, das, -er (isim) resim, fotoğraf
295. Buch, das, -er (isim) kitap
296. legen (fiil) koymak, yerleştirmek (yatay pozisyonda)
297. Wasser, das (isim) su
298. Stelle, die, -n (isim) yer
299. vorstellen (fiil) tanıtmak
300. Form, die, -en (isim) form, şekil

301. handeln (fiil) davranmak, hareket etmek
302. Mark, die, – (isim) mark (resmi Alman para birimi)
303. Entwicklung, die, -en (isim) gelişme, büyüme, geliştirme
304. Monat, der, -e (isim) ay
305. erreichen (fiil) ulaşmak
306. anders (sıfat / zarf) farklı, aksi halde
307. schließlich (zarf) sonunda, nihayet
308. tragen (fiil) taşımak, giymek
309. eher (zarf) daha önce, daha ziyade
310. Familie, die, -n (isim) aile
311. Morgen, der, – (isim) sabahmorgen (zarf) yarın
312. je (zarf) her, her biri
313. Abend, der, -e (isim) akşam
314. zehn (sayı) on
315. darin (zarf) onun içine, onun içinde
316. rund (sıfat) yuvarlak; (zarf) yaklaşık olarak
317. Aufgabe, die, -n (isim) görev, ödev, vazife
318. frei (sıfat) ücretsiz, özgür
319. Universität, die, -en / Uni, die, -s (isim) üniversite
320. schaffen (fiil) başarmak, yaratmak
321. Sinn, der, -e (isim) anlam
322. früh (sıfat) erken
323. lesen (fiil) okumak
324. Staat, der, -en (isim) devlet
325. Ziel, das, -e (isim) hedef
326. gegenüber (edat) karşısına, karşısında
327. Freund, der, -e (isim) arkadaş
328. Thema, das, -en (isim) tema, konu
329. unterschiedlich (sıfat) farklı, ayrı
330. daher (zarf) oradan, bundan dolayı
331. Person, die, -en (isim) kişi
332. schlecht (sıfat) kötü
333. Euro, der, -s (isim) euro (resmi Avrupa para birimi)
334. obwohl (bağlaç) rağmen, -e rağmen
335. Nacht, die, -(ä)-e (isim) gece
336. verlieren (fiil) kaybetmek
337. Ding, das, -e (isim) şey
338. deutlich (sıfat) açık, net
339. allgemein (sıfat) genel
340. Raum, der, -(äu)-e (isim) oda
341. Blick, der, -e (isim) görünüm, manzara
342. einzig (sıfat) tek, yalnız
343. darstellen (fiil) göstermek, canlandırmak
344. Platz, der, -(ä)-e (isim) yer, alan
345. Zahl, die, -en (isim) sayı
346. gemeinsam (sıfat) ortak, müşterek, birlikte
347. nah(e) (sıfat / edat) yakın
348. System, das, -e (isim) sistem
349. Uhr, die, -en (isim) saat
350. dessen (ilgi zamiri) ki onun (der, das Genetiv formu)
351. Eltern, die (çoğul isim) ebeveynler
352. erkennen (fiil) tanımak, anlamak
353. entwickeln (fiil) geliştirmek
354. früher (zarf) eskiden, vaktiyle
355. Straße, die, -n (isim) sokak, cadde
356. reden (fiil) konuşmak
357. voll (sıfat) dolu
358. aussehen (fiil) görünmek
359. erscheinen (fiil) görünmek, yayımlanmak
360. mehrere (sıfat / zarf) birkaç, birçok
361. Minute, die, -n (isim) dakika
362. zunächst (zarf) ilk olarak, şimdilik
363. Gruppe, die, -n (isim) grup
364. Wert, der, -e (isim) değer, kıymetwert (sıfat) değer, layık
365. Gesicht, das, -er (isim) yüz
366. irgendwie (zarf) her nasılsa, herhangi bir şekilde
367. Sprache, die, -n (isim) dil
368. bilden (fiil) eğitmek, yetiştirmek
369. dadurch (zarf) böylelikle, bu yolla, dolayıdır ki
370. direkt (sıfat) direkt, dümdüz
371. international (sıfat) uluslararası
372. sozial (sıfat) sosyal
373. anfangen (fiil) başlamak
374. best- (sıfat) en iyi
375. bisher (zarf) şimdiye kadar
376. erwarten (fiil) beklemek, ummak
377. Anfang, der, -e (isim) başlangıç
378. nämlich (zarf) yani
379. jen- (zamir) bu, şu
380. wohnen (fiil) ikamet etmek
381. rot (sıfat) kırmızı
382. offen (sıfat) açık
383. Ort, der, -e (isim) yer, şehir, konum
384. naja (zarf) iyi
385. Moment, der (isim) an, zaman
386. betreffen (fiil) etkilemek ilgilendirmek
387. meist- (sıfat) en, en çok, çoğunlukla
388. warten (fiil) beklemek
389. Folge, die, -n (isim) sonuç; sıra
390. ab (edat) -den
391. besonder- (sıfat) belirli, özel
392. gewiss (sıfat) doğru, şüphesiz
393. Interesse, das, -n (isim) faiz
394. manchmal (zarf) bazen
395. Milliarde, die, -n (isim) milyar
396. Rolle, die, -n (isim) rol
397. jemand (zamir) biri, birisi
398. 
vergehen (fiil) geçmek (zaman); çürümek, yok olmak
399. öffentlich (sıfat) açık, alelen
400. Tür, die, -en (isim) kapı

401. Schüler, der, – (isim) öğrenci (ilk ve orta öğretim)
402. Bedeutung, die, -en (isim) anlam
403. Text, der, -e (isim) metin
404. ach (zarf) ah!
405. Ergebnis, das, -se (isim) sonuç, verim
406. helfen (fiil) yardım etmek
407. Krieg, der, -e (isim) savaş
408. sechs (sayı) altı
409. niemand (zamir) hiç kimse
410. gewinnen (fiil) kazanmak
411. halb (sıfat) yarım
412. schließen (fiil) kapamak
413. Weise, die, -n (isim) yol, yöntem, usul
414. Regierung, die, -en (isim) hükümet
415. wahrscheinlich (sıfat / zarf) belki, muhtemelen, olası
416. europäisch (sıfat) Avrupa ile ilgili
417. Stück, das, -e (isim) parça, madeni para
418. Wohnung, die, -en (isim) apartman dairesi
419. fühlen (fiil) hissetmek
420. Gespräch, das, -e (isim) görüşme, diyalog
421. bieten (fiil) teklif etmek, önermek, sunmak
422. interessieren (fiil) ilgilendirmeksich interessieren ilgili olmak
423. wesentlich (sıfat) esas, asıl, önemli
424. erinnern (fiil) hatırlatmaksich erinnern hatırlamak
425. Meter, der, – (isim) metre
426. her (zarf) uzağa, uzakta
427. Punkt, der, -e (isim) nokta
428. Situation, die, -en (isim) durum
429. ähnlich (sıfat) benzer, uygun
430. ergeben (fiil) sonuçlanmak, ürün vermek
431. dagegen (zarf) buna karşı, ancak, diğer yandan
432. häufig (sıfat) sık sık, çoğunlukla
433. Lehrer, der, – (isim) öğretmen
434. anbieten (fiil) teklif etmek, sunmak
435. ebenso (zarf) aynı şekilde, aynen
436. studieren (fiil) okumak, ders çalışmak
437. danach (zarf) ondan sonra
438. Preis, der, -e (isim) fiyat, değer
439. Abbildung, die, -en (isim) örnekleme
440. Begriff, der, -e (isim) kavram, görüş, fikir
441. Funktion, die, -en (isim) fonksiyon, işlev
442. verbinden (fiil) bağlamak
443. ziemlich (zarf) oldukça
444. ansehen (fiil) bakmak, seyretmek
445. Boden, der, -(ö) (isim) yer, zemin, dip
446. fehlen (fiil) eksik olmak
447. Jahrhundert, das, -e (isim) yüz yıl
448. Sohn, der, -(ö)-e (isim) erkek evlat
449. Werk, das, -e (isim) 
450. bedeuten (fiil) anlamında olmak
451. schwarz (sıfat) siyat
452. vergleichen (fiil) karşılaştırmak
453. außerdem (zarf)  ayrıca, bundan başka
454. inzwischen (zarf) bu arada
455. sofort (zarf) hemen, derhal
456. steigen (fiil) tırmanmak, yükselmek, yukarı çıkmak
457. Stimme, die, -n (isim) ses
458. acht (sayı) sekiz
459. plötzlich (sıfat / zarf) ani; aniden
460. Rahmen, der, – (isim) çerçeve
461. Richtung, die, -en (isim) yön
462. völlig (sıfat) tam, bütün
463. nutzen (fiil) yararlanmak
464. Programm, das, -e (isim) program
465. Angst, die, -(Ä)-e (isim) korku, endişe
466. gering (sıfat) küçük, hafif, değersiz
467. Information, die, -en (isim) bilgi
468. Kunst, die -(ü)-e (isim) sanat
469. Musik, die (isim) müzik
470. schauen (fiil) bakmak, görmek
471. schwierig (sıfat) zor
472. Politik, die (isim) politika
473. verlassen (isim) ayrılmak, bırakmak
474. manch- (zamir) bazı
475. bald (zarf) yakında
476. einsetzen (fiil) koymak, yerleştirmek
477. Beruf, der, -e (isim) meslek
478. praktisch (sıfat) pratik, kullanışlı
479. ändern (fiil) değişmek
480. genug (zarf) yeterli
481. persönlich (sıfat / zarf) kişisel, kişisel olarak
482. wachsen (fiil) büyümek, yetişmek
483. ausgehen (fiil) dışarı çıkmak
484. Regel, die , -n (isim) kural
485. Schritt, der, -e (isim) adım
486. -jährig (sıfat) - yaşında, - yıllık
487. Absatz, der -(ä)-e (isim) satış; paragraf; topuk
488. geschehen (fiil) olmak, meydana gelmek
489. Gott, der, -(ö)-er (isim) Tanrı, Allah
490. Auto, das, -s (isim) araba
491. beschreiben (fiil) betimlemek, tasvir etmek
492. Beziehung, die, -en (isim) ilgi, ilişki
493. Erfahrung, die, -en (isim) deneyim, tecrübe
494. Tisch, der, -e (isim) masa
495. annehmen (fiil) almak, kabul etmek
496. endlich (zarf) nihayet, sonunda
497. kriegen (fiil) almak
498. Zukunft, die, -(ü)-e (isim) gelecek
499. planen (fiil) tasarlamak, planlamak
500. Spiel, das, -e (isim) oyun

Bu blogdaki popüler yayınlar

Almanca - Nomen-Verb-Verbindungen