Almanca Harflerin Okunuşları

Alfabe (Das Alphabet)

Almancanın toplam 30 harfi vardır. Aşağıdaki tabloda bu harflerin tümü ve okunuşları verilmiştir. Türkçe örnek sütununda koyu yazılan harfin okunuşu, Almanca harfin okunuşudur.


Harf
Okunuş
Türkçe Örnek
Almanca Örnek
A
a
a
bal
Hallo (merhaba), Tag (gün), auf (üzerinde)
B
b
be
ben
Bitte (lütfen), Ebene (ova)
C
c
se / k
sen / kafe
Celsius (sıcaklık birimi), Café (kafe) (yalnızca yabancı sözcükler c ile başlar)
D
d
de
demir
Danke (teşekkürler), Ende (son)
E
e
e / ı
kedi / yarın
Ebene (ova), Katze (kedi)
F
f
ef
efendi
fahren (sürmek / gitmek), fliegen (uçmak), Luft (hava)
G
g
ge
geri
gehen (gitmek), Tag (gün), Entschuldigung (özür)
H
h
ha
ha
Hand (el), hier (burada), fahren (sürmek / gitmek), gehen (gitmek)
I
i
i
bir
Bitte (lütfen), nicht (değil)
J
j
yot / j
yarın / jüri
ja (evet), Jacke (ceket), Joghurt (yoğurt), Journalist (gazeteci) -- Jury (jüri)
K
k
ka
kadın
Kaffee (kahve), kommen (gelmek), Okay (tamam)
L
l
el
elif
leben (yaşamak), lieben (sevmek), Alarm (alarm), Öl (sıvı yağ / akaryakıt)
M
m
em
emzik
machen (yapmak), Oma (büyük anne / nene), Omelett (omlet)
N
n
en
ender
nein (hayır), nehmen (almak), Ende (son), und (ve)
O
o
o
ortak
kochen (pişirmek), offen (açık), Onkel (amca / dayı), Wort (kelime)
P
p
pe
peri
Apfel (elma), Opa (büyük baba / dede), Pack (paket)
Q
q
ku
kurşun
Qualität (kalite), Aquarium (akvaryum), Äquator (ekvator)
R
r
ea / ğ
meal / dağ
reden (konuşmak), reisen (gezmek), Schüler (erkek öğrenci)
S
s
es
eski
es (o), sehen (izlemek / görmek / bakmak), aus (-den, -dan)
T
t
te
televizyon
trinken (içmek), Tag (gün), Schritt (adım)
U
u
u
okul
und (ve), Luft (hava), Akku (akü / batarya)
V
v
fau / v
faul / vazo
vergessen (unutmak), Vogel (kuş) -- Vase (vazo), Vaseline (vazelin) (yabancı)
W
w
ve
veli
wie (nasıl), wer (kim), Wagen (araba), Willkommen (hoş geldiniz)
X
x
iks
iksir
Luxus (lüks), Fax (faks), Hexe (cadı / büyücü)
Y
y
üpsilon
kül / kil
System (sistem), Gymnasium (lise), Jury (jüri) (yabancı sözcükler)
Z
z
tset
tatsız
Platz (yer), zu (-e, -a), Zeit (zaman), sitzen (oturmak), Satz (cümle)
Ü
ü
ü
gül
über (üzerine / hakkında), süß (tatlı), Prüfung (sınav), grüßen (selamlamak)
Ö
ö
ö
görmek
öffnen (açmak), Öl (sıvı yağ / akaryakıt), Lösung (çözüm), können (-e bilmek)
Ä
ä
e
özlem
ändern (değiştirmek), Bäckerei (fırın), Mädchen (genç kız)
ß
ß
Eszett (ss)
sessiz
heißen (adlandırılmak), Straße (sokak / cadde), Gruß -> Grüße (selam-lar)

Diftonglar (Diphthonge)

Diftong
Okunuş
Türkçe Örnek
Almanca Örnek
ei
ay
saray
Bäckerei (fırın), schreiben (yazmak), reisen (gezmek)
eu / äu
oy
oyun
Freund (arkadaş), Europa (avrupa), er läuft (o koşuyor)
au
av
av
Haus (ev), Baum (ağaç), Maus (fare), blau (mavi)
sch
ş
şeker
schreiben (yazmak), Geschäft (dükkân), basisch (temel)
tsch
ç
çay
Deutsch (Almanca), Ketschup (ketçap), Tschüss! (güle güle)
ie
uzun i
lider
lieben (sevmek), spielen (enstrüman çalmak / oynamak), Türkei (Türkiye)
ch
kalın h
ahşap
ich (ben), sprechen (konuşmak), lachen (gülmek)
ck
kalın k
şık
schick (şık), Ecke (köşe), Jacke (ceket)

Cümle başında st [şt] olarak (Straße), sp [şp] olarak (sprechen), ch ise [ş] (Chef) veya [k] olarak (Chemie) okunur.
H harfi iki sesli harf arasındaysa [y] gibi okunur: gehen (gitmek), Ehefrau (kadın eş), sehen (izlemek / görmek).

Kısa ve Uzun Heceler (Kurze und lange Silben)

Sesli harften (Vokal) sonra sadece bir sessiz harf (Konsonant) varsa; sesli harf uzun söylenir:
holen, gehen, Tag, ...

Sesli harften sonra iki veya daha fazla sessiz harf varsa sesli harf kısa söylenir:
bist, Holz, danke, ...

i harfini uzatmak için önüne e harfi eklenir:
bieten, wieder, spielen, ...

Diğer sesli harfleri uzatmak için h eklenir:
fahren, ohne, nehmen, bezahlen, ...

Sesli harfi kısaltmak için sesli harften sonraki sessiz harf iki defa yazılır (İstisna: kk yerine ck).
nnen, Wasser, Bitte, Gramm, Decke, ...

Büyük ve Küçük Harfler

Cümlenin ilk harfi ve tüm isimlerin ilk harfi büyük yazılır.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Almanca - Nomen-Verb-Verbindungen

En sık kullanılan 500 Almanca Kelime